FRAGMENTACE KRAJINY

Rozčleňování větších ploch do menších celků (např. les je protnut dálnicí, louka je rozparcelována a zastavěna atd.). Fragmentace negativně ovlivňuje migraci druhů v krajině a mění podmínky existence organismů.