ÚČELY VYVLASTNĚNÍ

V zákonem daných případech je možné omezit nebo odejmout vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám v případě, že jsou potřebná k uskutečnění veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření, jež jsou vymezeny v územně plánovací dokumentaci.