PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE VI. - Líbeznice
Obec (městská část): Líbeznice
Kraj: Středočeský
V zázemí města: Praha
Lokalita / část obce, kde dochází k nové výstavbě: Líbeznický dvůr, severní okraj obce, pod školou, východní část obce, Na kamenné skále
Typ nové výstavby: rezidenční,zčásti komerční


[ zpět ]

Případová studie Líbeznice(Zdroj: www.libeznice.cz)


Obec (městská část): Líbeznice

Kraj: Středočeský

V zázemí města: Prahy

Lokalita/část obce, kde dochází k nové výstavbě: Líbeznický dvůr, severní okraj obce, pod školou, východní část obce, Na kamenné skále

Typ nové výstavby: rezidenční, zčásti komerční


Poloha obce

Obec Líbeznice územně náleží do bývalého okresu Praha-východ. Má velmi příznivou polohu v bezprostřední blízkosti Prahy (leží jen cca 2 km za severní hranicí hlavního města). Dopravně je území napojeno na komunikaci I/9 Praha-Mělník a II/243 Praha-Líbeznice. Nejbližšími sousedícími obcemi jsou Bořanovice, Hovorčovice, Měšice, Zlonín, Bášť a Sedlec. Všechny tyto obce jsou svojí výhodnou polohou předurčeny k dalšímu rozvoji bytové výstavby i podnikatelských aktivit.


(Zdroj: www.mapy.cz)


Stručná charakteristika obce

Po dlouhou dobu byla obec Líbeznice obcí střediskovou a tomu odpovídá i míra a kvalita její občanské vybavenosti. Líbeznice mají i nemalý význam historický - jsou připomínány již v roce 1236, před rokem 1380 zde již byl farní kostel. Stávající pozdně barokní kostel sv. Martina byl postaven v letech 1788-1795 podle plánu M. Kinzla z Měšic. Významný je dochovaný barokní objekt fary v Martinově ulici. Malebná je i struktura kompaktní zástavby severovýchodně od kostela.

Na druhé straně obec zdědila i negativní rysy minulého období - silné zatížení tranzitní dopravou a zanedbaný rozvoj infrastruktury. Problém tranzitní dopravy by však mělo vyřešit vybudování obchvatu, jehož stavba již byla zahájena a který by měl být dokončen na podzim roku 2010 (jeho trasa viz územní plán obce nebo - http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/pdf046/$file/s9-libeznice-obchvat.pdf). Chybějící infrastruktura je dobudovávána postupně. Zemní plyn a vodovod je již rozveden v celé obci, kanalizace na 80 % území. V roce 2008 obec získala dotaci na revitalizaci ulic a prostranství v centrální části a rozšíření ČOV. Obě tyto akce již započaly.

Od roku 1999 jsou Líbeznice členem dobrovolného svazku obcí Region Povodí Mratínského potoka (http://www.povodi-mratinskeho-potoka.cz/). Toto sdružení bylo založeno k ochraně společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.


Vybrané údaje o obci

Ukazatel


Název

Líbeznice

Kód (obce, městské části, ZSJ)

538442

Rozloha

595 ha

Počet obyvatel 1991/2001/2007/2009

1 200 / 1 316 / 1 558 / 1 691

Počet domů 2001/2009

453 / 650

Počet obyvatel ve věku 0-14 (2001/2007)

203 / 271

Počet obyvatel ve věku 15-64 (2001/2007)

910 / 1 067

Počet obyvatel ve věku 65+

203 / 220


Vybavení obce službami a infrastrukturou

Železnice

Ne

Hromadná doprava

Ano - 3 linky PID a soukromá společnost NERABUS (linka Praha-Neratovice)

Potraviny

Ano (samoobsluha, 2× večerka, 1 prodejna s obsluhou)

Další prodejny

Ano (prodejna masa, drogerie, zahradnictví, elektronika, stavebniny, železářství a další)

Restaurace

Ano (4×)

Praktický lékař

Ano

Dětský lékař

Ano

Zubní lékař

Ano

Lékárna

Ano

Pošta

Ano

Stavební úřad

Ano

Městská policie

Ano

Divadlo

Divadlo kouzel Pavla Kožíška

Mateřská škola

Ano

Základní škola

Ano

Knihovna

Ano

Kanalizace

Ano

Vodovod

Ano

Plynofikace

Ano

ČOV

Ano

Dětské hřiště

Ano

Fotbalový stadion

Ano

Další hřiště

2 tenisové kurty, hřiště na basketbal, minifotbálek


(Zdroj: www.libeznice.cz)


Občanská aktivita v obci

Skauti, baráčníci, hasiči, zahrádkáři, Sokol, tenisový oddíl, fotbalový oddíl, cvičení pro děti i dospělé, šipkaři


Historie výstavby, urbanistická struktura obce

Urbanistická struktura obce odráží její vývoj i geomorfologické danosti území. Jádro obce tvoří kostel sv. Martina, obklopený udržovaným hřbitovem, shluky starších drobnějších obytných objektů a při silnici Praha-Mělník lokalizované objekty občanské vybavenosti.

Směrem západním je obytná část členitější a také velikost a kvalita objektů značně diferencovaná. Zemědělské budovy v západní části obce tvoří prostorově samostatnou jednotku s nízkou intenzitou využití území.

Směrem severním přiléhají k jádru obce bývalé statky (dnes částečně navrácené v restituci). Toto území, v současnosti různorodě využívané, má značný prostorový potenciál a jeho následné využití může mít klíčový význam pro ekonomiku obce.

Severovýchodní část se svojí strukturou podobá obytnému území v části jižní, je však novější a je zde několik nízkopodlažních bytových objektů. V této části je z hlediska obce excentricky lokalizována základní škola a mateřská školka.

Ve východní části obce je zástavba nejvolnější a urbanistická struktura nejčlenitější, a to jak prostorově, tak funkčně. Významným prvkem je zde vodoteč Líbeznického potoka s doprovodnou zelení a s upraveným prostorem areálu zdraví (soubor hřišť), který navazuje v podstatě na jádro obce. Ve volné vazbě na jádro obce je v této části umístěna čistírna odpadních vod, zdravotní středisko, fotbalové hřiště i řada rodinných domků. Východní část spolu s jižní částí mají volné plochy pro další rozvoj obce. V jižní části také v současné době stále probíhá ve větším měřítku výstavba rodinných domků.


(Zdroj: www.libeznice.cz)


Lokality nové výstavby

Suburbanizace v Líbeznicích probíhala nebo stále probíhá na několika místech. Jde především o okrajové části obce. Všechny lokality ale bezprostředně navazují na stávající zástavbu a organicky dotváří urbanizační strukturu obce. Můžeme zde najít 4 lokality více či méně rozsáhlé rezidenční výstavby a 1 lokalitu smíšené rezidenční a komerční suburbanizace (na podkladu leteckého snímku jsou tyto lokality přibližně vyznačeny).


(Zdroj: www.mapy.cz)


Lokalita č. 1 - Líbeznický dvůr

Líbeznický dvůr je nejnovější lokalitou výstavby rodinných domů v Líbeznicích. Společnost KM Developers tu staví 42 nízkoenergetických domů (http://www.libeznickydvur.cz/). (foto z března 2009)


Lokalita č. 2 - U benzinové pumpy

Lokalita, která sceluje severní okraj obce, má kapacitu pouze cca 10 rodinných domů. V této lokalitě dochází také k rozvoji komerční suburbanizace. (foto z března 2009)
Lokalita č. 3 - lokalita Pod školou

Jedná se o ukončený developerský projekt firmy Gavlas. Poslední domy z celkového počtu 92 domů byly dokončeny v roce 2008. Jsou zde vystavěny řadové domy, dvojdomky a samostatné domy, které tvoří ucelený architektonický soubor s dokončenou uliční sítí (viz obrázek návrhu projektu).


(Zdroj: www.gavlas.cz)

Lokalita č. 4 - Zatím bez názvu i náznaků rozestavěnosti je v územním plánu vyhrazená lokalita pro výstavbu rodinných domů na východě katastru. (foto z března 2009)Lokalita č. 5 - Na kamenné skále

Na této lokalitě proběhla v minulých letech nejrozsáhlejší výstavba rodinných domků v obci. Domky jsou zde většinou stavěny individuálně, některé byly nabízeny developery v rámci jejich projektů (např. druhý projekt firmy Gavlas v Líbeznicích - ta zde postavila 15 domů stejného typu jako v lokalitě č. 3) Charakter zástavby i typy domů jsou velmi různorodé, můžeme zde najít již dokončené a upravené ulice, domy ve výstavbě i parcely "čekající" na výstavbu (viz foto). (foto z března 2009)
Problémy a přínosy nové výstavby

Příliv poměrně velkého počtu obyvatel znamená pro obec řešení problémů, které jsou pro suburbanizaci typické. Je to jednak větší poptávka po službách občanské vybavenosti.

Největším problémem, který prakticky zastavil výstavbu, byla nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod. Každý, kdo chtěl v Líbeznicích stavět, příp. koupit developerem nabízený dům, musel proto přispět jednorázovým poplatkem 40, později 50 tisíc Kč na rozšíření stávající ČOV.

Protože se do Líbeznic stěhují především mladé rodiny, je velkým problémem také nedostatečná kapacita zdejší mateřské školky. Ta již byla částečně rozšířena a na vybudování dalších prostor v současné době nemá obec finance. Například pro školní rok 2009/10 se hlásí do školky 34 dětí a přijmout je možné pouze cca 14 dětí. Vyčerpaná je dokonce kapacita soukromých mateřských školek v okolí (např. v Měšicích).

Přínosem pro obec je kromě nárůstu daňových příjmů souvisejících se zvýšením počtu obyvatel také to, že se sem stěhují převážně obyvatelé s vyšším sociálním statusem a s vyšší úrovní vzdělanosti. Mnohdy je tak vyvíjena větší aktivita v oblasti rozvoje obce a sociálních a společenských aktivit, které prozatím příznivě ovlivňují atmosféru obce i vztahy mezi obyvateli. Společné aktivity původních i nových obyvatel přispěly například i k tomu, že se začal budovat silniční obchvat kolem obce, který vyřeší jeden z nejpalčivějších problémů - nadměrné zatížení centra obce tranzitní dopravou.
Skrývka ornice - počátek budování obchvatu obce Líbeznice. (foto z března 2009)

Pozn.: autorkou fotografií, není-li uvedeno jinak, je L. Kupková