DISKUSE & NÁZORY \\\ Nesouhlas s plánovanou bytovou výstavbou v Praze 6 - Sedlci

 

Jak lze vyjádřit a podpořit nesouhlas s plánovanou bytovou výstavbou ve vašem okolí

Kontroverzní návrh změny územního plánu v Praze 6 - Sedlci - podepište petici

Návrh změny územního plánu č. Z1774/00 vyvolal značnou nevoli mezi sedleckými obyvateli a stal se důvodem pro iniciování „Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec“. Podívejme se proto blíže na charakter předložené změny a na důvody, proč se proti ní lidé žijící v okolí bouří.

Záměrem předkladatele je docílit v areálu bývalých mrazíren a na okolních převážně nezastavěných pozemcích využívaných v současnosti k drobnému podnikání takové změny využití území, aby zde bylo možné realizovat obytný soubor s převahou relativně velmi zahuštěné zástavby vícepodlažních domů, čemuž také odpovídá navrhovaný koeficient využití území E, v západní části areálu dokonce F.

Předkladatel zdůvodňuje přínos navrhované změny tím, že realizací obytného souboru dojde ke zklidnění území, což autoři petice a námitek adresovaných Magistrátu hl. m. Prahy rozhodně odmítají. Zaprvé poukazují na skutečnost, že je absurdní zklidňovat klidnou rezidenční lokalitu plnou zeleně, v níž lze často pozorovat i lesní ptactvo a zvěr. A že zklidňování lokality výstavbou vícepodlažního sídliště může být považováno v tom nejlepším případě za nepodařený žert.

Budeme rádi pokud podpoříte obyvatele v lokalitě. Prosím vytiskněte si petici a podpisový arch zašle na adresu : Divíšek Pavel, V Sedlci 213/1, 160 00 Praha 6.

Odkaz na petici: http://www.praha6ztracitvar.cz/clanky/zmena-uzemniho-planu-nova-obytna-ctvrt-sedlec

Další informace naleznete na stránkách: http://sedlec6.webnode.cz/

Děkujeme.

Ing.Bc. Pavel Divíšek, M.B.A.
V Sedlci 213/1
16000 Praha 6

 

 

 

DISKUSE & NÁZORY \\\ Zpráva z konference Forum 2000

 

Konference Forum 2000 - Svět, ve kterém chceme žít

Ve dnech 10.-12.10. 2010 se konala v Praze pod záštitou Václava Havla výroční konference Forum 2000 zaměřená letos na otázky životního prostředí. Ze jmen známých na poli urban studies se konference zúčastnili například Richard Sennett, Saskia Sassen, Zygmunt Bauman nebo Jiří Musil. Hlavním tématem konference byl vztah člověka k prostředí, ve kterém žije, architektura a urbanismus. Vstupní projev Václava Havla se obracel přímo k problému neřízené suburbanizace a urban sprawl.

Součástí konference byla v úterý 12.10. odpoledne i panelová diskuse na téma Urban Sprawl Proliferation in the Landscape: Seeking Solutions, kterou organizovala Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, moderoval Jiří Dlouhý (STUŽ) a jako panelisté vystoupili Martin Stránský (CENELC.cz) a Alena Salašová (Mendelova univerzita v Brně).

Diskuse se v plénu zúčastnili například architekti se zkušenostmi z Austrálie a Nizozemska. Profesor Josef Fanta zdůraznil, že neexistuje žádná instituce, která by se zabývala otázkami prostorového plánování a prostorových vztahů komplexně (stejným tónem vyzněla i poznámka Jiřiny Jackson), zmínil zejména neexistenci Geografického ústavu při Akademii věd, na jejíž půdě se seminář konal. S velmi protichůdnými názory na možnosti regulace urban sprawl do diskuse vstoupili zástupci Ministerstva životního prostředí (Pavel Šremer, Martina Pásková, Jiří Mach) a Ministerstva pro místní rozvoj (Jiří Markl). Martin Ouředníček (Univerzita Karlova v Praze) prezentoval některé výsledky výzkumu suburbanizace na univerzitě a upozornil na webový portál www.suburbanizace.cz.

V jednotlivých vystoupeních bohužel zaznělo mnoho klišé a mediálních mýtů. Suburbanizace byla spojována například s energetickou náročností staveb, změnami globálního klimatu, s obezitou, sociální izolací nebo obviňována za zánik několika tisíc (!) obcí v pohraničí. Vedle těchto diskutabilních názorů se objevily zejména tři nosné myšlenky na možnost účelného řešení problematiky neřízené suburbanizace:
i) Martin Stránský nabádal k aplikaci Evropské úmluvy o krajině a vytvoření národního implementačního programu, který by mohl problematiku urban sprawl řešit; ii) Alena Salašová navrhovala zejména širší uplatnění a využití krajinného plánování v České republice; několik účastníků se shodlo na potřebě vytvoření zásad prostorového plánování a uplatnění výzkumu a vysokých škol s komplexním (možná ekologickým či geografickým) přístupem v řešení problému, který by se nedíval na územní rozvoj pouze z pohledu dílčích oborů - doprava, ochrana krajiny, místní rozvoj a nabídnul by také přesné zachycení stavu suburbanizace v České republice statistickými ukazateli.

Vstupní projev Václava Havla: http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2010/projevy/projev-vaclava-havla-na-slavnostni-zahajeni/

Martin Ouředníček


Ke stažení

Zpráva z konference Forum 2000 v PDF


Odkazy

Forum 2000 - www.forum2000.cz

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj - www.stuz.cz

Cenelc - www.cenelc.cz