PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE VII. - Staré Hodějovice
Obec (městská část): Staré Hodějovice
Kraj: Jihočeský
V zázemí města: České Budějovice
Lokalita / část obce, kde dochází k nové výstavbě: v okolí starší zástavby obce
Typ nové výstavby: rezidenční


[ zpět ]

Vybrané údaje o obci

Ukazatel

Obec

Název

Staré Hodějovice

Kód (obce, městské části, zsj)

545 074

Rozloha

519 ha

Počet obyvatel (3.3.1991)

630

Počet obyvatel (31.12.2007)

1 053

Podíl osob se základním vzděláním v roce 2001 v populaci starší 15 let

23,5 %

Podíl osob s vysokoškolským vzděláním v roce 2001 v populaci starší 15 let

12,1 %

Podíl obyvatel nad 75 let v roce 2001

2,9 %

Podíl obyvatel mladších 15 let v roce 2001

18,7 %

Zdroj: www.czso.cz


Poloha obce

Obec Staré Hodějovice se nachází v Jihočeském kraji, v bezprostředním zázemí Českých Budějovic. Administrativní hranicí obec přímo sousedí s krajským městem, od jeho centra je vzdálena přibližně 5 kilometrů (10 minut jízdy automobilem). Díky blízkosti krajského města a dobré dopravní dostupnosti je obec již několik desetiletí atraktivní pro výstavbu rodinných domů.

Podkladová mapa: ArcGis, http://geoportal.cenia.cz

Historie výstavby

Staré Hodějovice (dříve "Hodějovice") patří dlouhodobě mezi významná českobudějovická suburbia. Území obce je spjato již s prvotními projevy suburbanizace v českobudějovické aglomeraci, které spadají do 20. až 30. let 20. století. V té době se začala rozvíjet nová zástavba rodinných domků podél silnice směrem k Českým Budějovicím, tedy odděleně od původní zástavby vesnice. Výstavbou se vytvořilo zcela nové sídlo (suburbium), které již v roce 1930 čítalo 84 domů s 538 obyvateli. Růst sídla dále pokračoval i v poválečném období. V 60. letech bylo suburbium pod názvem "Nové Hodějovice" administrativně vyčleněno z území obce Hodějovice a přiřazeno k Českým Budějovicím. Původní Hodějovice rozšířily svůj název na Staré Hodějovice a zůstávají až dodnes samostatnou obcí. Nové Hodějovice mají od svého vzniku výrazně městský charakter (architektura staveb, pravoúhlá uliční síť). Postupně se rozšiřující zástavba města brzy dosáhne k zástavbě Nových Hodějovic a dojde tak ke splynutí s českobudějovickým předměstím Mladé.

Obec Staré Hodějovice se začala významně stavebně rozrůstat, stejně tak jako řada dalších venkovských obcí v zázemí Českých Budějovic, od 70. let 20. století. Staré Hodějovice se již v té době staly atraktivními pro výstavbu rodinných domků u (aktivnějších) obyvatel Českých Budějovic. Pro Staré Hodějovice byly dominantním obdobím výstavby 80. léta, kdy se počet domů rozrostl o 58 (rozdíl mezi censy 1980 a 1991) na celkových 200 domů. Suburbanizační proces pokračoval plynule, již v nových společenských podmínkách, i v průběhu 90. let a svou intenzitu stupňoval zejména po roce 2000. Bytová výstavba v obci je tradičně omezena pouze na výstavbu rodinných domů. Na rozdíl od některých větších suburbií zde nebyla realizována výstavba bytových domů. Výstavba probíhá individuálně. Od roku 2002 má obec schválený územní plán. V tomto roce se do výstavby zapojil také developer (firma Ing. Karel Masopust, STING - stavební inženýring), který připravil k individuální výstavbě soubor parcel (zajistil rozparcelování a zasíťování pozemků).

Zdroj: www.czso.cz

Se stavebním rozvojem souvisí také postupný nárůst počtu obyvatel obce. Během 90. let se počet obyvatel téměř zdvojnásobil. Migrací obec dlouhodobě získává nové obyvatele mj. na úkor krajského města. Vývoj imigrace do obce znázorňuje následující tabulka. Českobudějovičtí migranti tvořily za sledované období od roku 1992 do roku 2005 téměř tři čtvrtiny přistěhovalých. Nové obyvatele obec láká zejména vynikající dopravní dostupností krajského města a zároveň kvalitním životním prostředím.

Zdroj: www.czso.cz


Umístění nové výstavby na území obce

Rozmístění nejnovější zástavby na území obce a zároveň postupné "rozrůstání" zástavby v minulosti znázorňuje následující plánek.

Podkladová mapa: http://geoportal.cenia.cz/mapmaker, terénní šetření dne 4.8.2008

Nejnovější zástavba plynule navazuje na zástavbu z předešlých období a obklopuje ji téměř po celém jejím obvodu. Místy vyplnily nové stavby i volné parcely uvnitř intravilánu obce. Zástavba se také postupně rozšiřuje směrem od historického jádra obce podél Hodějovické ulice směrem k Novým Hodějovicím, stále však zůstává kompaktní. Nedochází k vytváření izolované lokality, což lze z hlediska budoucího fungování obce hodnotit velmi pozitivně. Developer, který inicioval výstavbu souboru domků podél Hodějovické ulice právě dokončil další etapu přípravy pozemků a infrastruktury (areál budoucí výstavby je červeně vyznačen v plánku). V současnosti rozprodává 24 stavebních parcel. Ceny parcel jsou na českobudějovické poměry vysoké (1500 - 1800 Kč/m2.). Tento fakt ukazuje na vysokou atraktivitu obce. Budoucí výstavba v obci nicméně dosáhla svého maxima a nadále bude probíhat již s menší intenzitou. Největší barierou pro další stavební rozvoj obce je v současnosti nedostatek stavebních parcel.


Pozitivní a negativní důsledky nové výstavby

Suburbanizace zasáhla do rozvoje obce vesměs pozitivním způsobem. Představitelé obce stavební rozvoj spíše vítají. Jako největší pozitivum stavebního rozvoje vnímají nárůst daňových příjmů v důsledku populačního růstu obce a s ním spojené rozsáhlejší možnosti rozvoje obce. Zároveň si ale uvědomují, že růst obce s sebou přináší i komplikace, zejména v podobě zatížení dopravní infrastruktury a inženýrských sítí. Obci prozatím nevznikly problémy v souvislosti s činností developera, který se naopak zavázal, že v nové lokalitě vybuduje kromě potřebné technické infrastruktury také místní komunikaci na veřejné osvětlení. Nová výstavba umožnila investice do rozvoje technické a dopravní infrastruktury v původních částech obce. Staré Hodějovice disponují rozsáhlým a dobře upraveným veřejným prostorem v podobě rozlehlé návsi vybavené dětským hřištěm. Kvalitní veřejné prostory jsou důležité pro život v obci, pro možnost setkávání obyvatel.

foto: Eva Čejková

Staré Hodějovice jsou, stejně tak jako jiná suburbia, silně napojeny na krajské město - obyvatelé dojíždějí do zaměstnání, za studiem a službami. Staré Hodějovice mají výhodu velmi dobrého napojení na MHD Českých Budějovic (viz tabulka), a to také díky populačnímu růstu obce, v důsledku kterého dochází k posilování počtu spojů MHD. V obci došlo k rozvoji nabídky služeb - volnočasových aktivit. K rozšíření nedošlo pravděpodobně v důsledku růstu obce, neboť zařízení, které se specializuje na sportovní aktivity typu bowling, golf, tenis apod., svým rozsahem vyžaduje velkou základnu zákazníků a je zacíleno na České Budějovice. Rozsah nabídky služeb je v obci celkově malý, ale dostačující (obchod s potravinami, restaurace).

Z hlediska celé českobudějovické aglomerace je hlavním negativním dopadem procesu suburbanizace rostoucí dopravní zatížení. I obyvatelé Starých Hodějovic se proto musejí potýkat se zhoršenou dostupností krajského města v podobě ranních a odpoledních dopravních zácep. Nespornou výhodou Starých Hodějovic však je, že je sídlo neprůjezdné. Jiným negativním aspektem stavebního rozvoje je nesourodost architektonického zpracování některých nových (honosných) staveb. Zástavba jako celek nepůsobí uceleně. Nebyla zde využita možnost nastavení vhodných regulativů zástavby v územním plánu.


Vybavenost obce službami a infrastrukturou

Železnice

Ne (nejblíže v Nových Hodějovicích)

Městská hromadná doprava

Ano, linka MHD má na území obce 3 zastávky, 37 spojů denně v jednom směru, maximum je 5 spojů za hodinu v ranní špičce

Praktický lékař

Ne

Pošta

Ne

Mateřská škola

Ano

Základní škola

Ne

Kanalizace

Ano

Vodovod

Ano

Plynofikace

Ne

Zdroj: www.czso.cz


Budoucnost suburbia

Staré Hodějovice představují pozitivní příklad suburbánního rozvoje. V souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D3 však vyvstává otázka, jak se stavba promítne do života v obci a jejího dalšího rozvoje. Dálnice má být vedena v těsné blízkosti Českých Budějovic po jejich východním okraji. Tím dojde k oddělení nejvíce "suburbanizované" části zázemí města od města samotného, což se týká i Starých Hodějovic. V současnosti stále dochází k výstavbě nových domů v blízkosti plánované trasy dálnice. Tento problém se týká také Starých Hodějovic, přes jejichž území má dálnice procházet. Výhodou stavby pro suburbia je vytvoření lepšího napojení na silniční síť, na druhé straně představuje stavba masivní zásah do charakteru krajiny. Může narušit její estetickou hodnotu, může dojít ke zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hlučnosti. Je otázkou jak se stavba promítne do atraktivity přilehlého území a zda, popř. jak ovlivní jeho stavební rozvoj.