PŘÍPADOVÉ STUDIE \\\

Zde naleznate případové studie vybraných obcí a lokalit, kde dochází k rozvoji nové rezidenční nebo komerční výstavby. Vaše postřehy, komentáře a zkušenosti k případovým studiím uvítáme na adrese suburbanizace@centrum.cz


PŘÍPADOVÁ STUDIE VIII. - Bradlec
Obec (městská část): Bradlec
Kraj: Středočeský
V zázemí města: Mladá Boleslav
Lokalita / část obce, kde dochází k nové výstavbě: lokality s novou rezidenční výstavbou
Typ nové výstavby: rezidenční[ zpět ]


Obec Bradlec leží ve Středočeském kraji, severně od Mladé Boleslavi. Obec je od Mladé Boleslavi vzdálená necelých pět kilometrů, sousedí přímo s jejími administrativními hranicemi.

Fotografie a kartografické znázornění polohy obce Bradlec naleznete ve skupině příspěvků Fotogalerie - Bradlec.


Populační vývoj a demografické charakteristiky obce

Mezi lety 1869-1998 nepřesáhl počet obyvatel obce Bradlec 350 osob. Více než 300 obyvatel žilo v obci pouze mezi lety 1910 až 1930. Od 30. let 20. století do 80. let 20. století počet obyvatel v obci pozvolna klesá. V současné době (rok 2009) žije v obci již 1045 obyvatel.

Obrázek 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Bradlec mezi lety 1869-2009.

Zdroj: ČSÚ


Počet obyvatel prudce stoupá od roku 1998. Viz obrázek 1. Nárůst počtu obyvatel je zapříčiněn především kladným migračním saldem. Důvodem prudkého nárůstu populace je výstavba nových rezidenčních lokalit na území obce. Do obce se stěhují především obyvatelé blízkého města Mladá Boleslav a zaměstnanci ŠKODA AUTO. S nárůstem počtu obyvatel souvisí také mírné zvýšení hrubé míry přirozeného přírůstku, která nabývá narozdíl od předcházejícího období kladných hodnot. Přestože došlo v letech 2001 až 2009 k nárůstu hrubé míry přirozeného přírůstku (viz obrázek 2), podíl dětí v obci v porovnání s rokem 1991 mírně poklesl. V roce 2007 tak žilo v obci Bradlec 19 % osob mladších 15 let (171 osob).

Obrázek 2: Vývoj hrubých měr přirozeného přírůstku, migračního salda, celkového přírůstku v obci Bradlec mezi lety 1971-2008

Poznámka: HMPP-hrubá míra přirozeného přírůstku, HMMS-hrubá míra migračního salda, HMCP-hrubá míra celkového přírůstku

Zdroj: ČSÚ Demografie pro obce 1971-2007


Nárůst počtu dětí je zřetelný při srovnání absolutního počtu obyvatel mezi lety 1991 a 2007. Viz tabulka 1. Absolutní počty osob vzrostly u všech sledovaných skupin věkové struktury obyvatelstva. Naopak snížení relativních hodnot bylo zaznamenáno jak u skupiny dětí (viz výše) tak i u seniorů, nárůst podílu při porovnání let 1991 a 2007 vykazuje pouze produktivní skupina obyvatel.

Tabulka 1: Struktura obyvatelstva podle věku v obci Bradlec v roce 1991 a 2007

Zdroj: ČSÚ


Zatímco muži reprezentovali v roce 1991 v obci Bradlec 45 % z populace, v roce 2001 byl podíl obou pohlaví vyrovnaný. Ve vzdělanostní struktuře převažovaly v roce 1991 osoby se středoškolským vzděláním bez maturity (43 %). V roce 2001 převládaly osoby se středoškolským vzděláním s maturitou (35 %). Celkově došlo ke zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatelstva obce, což lze také doložit vzrůstajícím podílem obyvatel s vysokoškolským vzděláním (z 9 % v roce 1991 na 20 % v roce 2001). Viz obrázek 3. Národnostní složení obce je homogenní, 93 % obyvatel tvořilo v roce 2001 obyvatelé s českou národností. Za významnější menšiny lze označit osoby hlásící se ke slovenské a polské národnosti, obě z těchto skupiny tvoří necelé 4 % populace obce Bradlec. Oproti roku 1991 se počet osob v obci s jinou než českou národností zvýšil.

Obrázek 3: Struktura obyvatel podle vzdělání v obci Bradlec v roce 1991 a 2001

Poznámka: rok 1991 - počet obyvatel = 164, rok 2001 - počet obyvatel =338

Zdroj: SLDB 1991 a 2001


Do obce se mezi lety 1992-2007 přistěhovalo 750 obyvatel. Většinu přistěhovalých, tedy necelých 60 %, tvoří lidé mezi 20-44 lety. Děti do 15 let tvoří přes 20 % přistěhovalých. Ve stejném období se z obce vystěhovalo 185 obyvatel. Z obce se stěhují hlavně lidé ve věku 20-34 let, tito lidé tvoří polovinu všech vystěhovalých osob. Do obce se stěhují hlavně osoby se středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškoláci. Z obce odcházejí především osoby se středoškolským vzděláním s maturitou a bez ní (data za rok 1992-2004). Viz tabulka 2. Do obce Bradlec se stěhují především lidé bydlící v Mladé Boleslavi. Pokud lidé odcházejí ze zkoumané obce, odcházejí nejčastěji do nedaleké Mladé Boleslavi nebo do hlavního města Praha. Viz obrázek 4.

Tabulka 2: Struktura přistěhovalého a vystěhovalého obyvatelstva podle vzdělání v obci Bradlec mezi lety 1992-2004

Zdroj: ČSÚ


Obrázek 4: Struktura obyvatelstva podle směrů migrace v obci Bradlec mezi lety 1992-2007

Poznámka: počet přistěhovalých = 750, počet vystěhovalých = 185

Zdroj: ČSÚ


Výstavba

V obci Bradlec byly od roku 1869 zaznamenány dvě vlny výstavby. První slabší vlna proběhla v prvních dvou třetinách 20. století a vrcholila v 50. letech, týkala se především výstavby rodinných domů. Druhá vlna výstavby, související s nárůstem jak počtu rodinných domů tak i bytových domů (bytů), probíhá v současné době, především v posledních 20ti letech. V roce 2001 dosáhl počet dostavěných domů 169, oproti roku 1991 bylo toto množství dvojnásobné. Viz obrázek 5. Mezi lety 1997 a 2007 bylo v obci Bradlec dokončeno 224 bytů, ve sledovaném období nebylo meziročně dokončeno více než 25 bytů. Nejvíce dokončených bytů bylo zaznamenáno v roce 2008.

Nová výstavba navazuje na jádro tvořené staršími domy, které v současné době částečně procházejí rekonstrukcemi a socialistickou výstavbu řadových a rodinných domů. Viz obrázek 6. Většina z nově vystavěných domů vyrostla v lokalitách developerské firmy Brahill s.r.o. Zainvestování a zasíťování těchto lokalit bylo rozděleno do několika etap, v současné době dochází k dokončování IV. etapy výstavby. Nová výstavba dosahuje až k hranici obce s Mladou Boleslaví. Díky přílivu nových obyvatel se v obci zlepšila vybavenost technickou infrastrukturou. V nově stavěných lokalitách již existují silnice, chodníky a osvětlení.

Obrázek 5: Počet domů a bytů v obci Bradlec mezi lety 1869-2001

Zdroj: ČSÚ


Obrázek 6: Nová rezidenční výstavba v obci Bradlec

Poznámka: A - rezidenční lokalita vystavěná na konci období socialismu, B - nová rezidenční výstavba, C - lokalita ve výstavbě

Zdroj: Mapy Seznam.cz, terénní mapování podzim 2009


Vybavenost obce

V obci není základní škola a obchod s potravinami. Obyvatelé dojíždějí za nákupy do obchodních center v blízké Mladé Boleslavi. Ve starší části obce nalezneme pohostinství, které nově příchozí obyvatelé z důvodu jeho zaměření využívají minimálně. Dále je v obci sportoviště s nově vybudovaným zázemím a penzion. V obci Bradlec je v současné době realizovaná výstavba mateřská školky s podporou dotací z fondů EU prostřednictvím ROP Střední Čechy. V červnu 2009 vyhlásila obec Bradlec na její provozování výběrové řízení. Nedaleko od budované mateřské školky je dětské hřiště. V blízkosti mateřské školky je plánována výstavba nového "centra obce", neboť obci chybí náves. V novém centru obce mají vzniknout jak prostory vhodné pro zázemí základních služeb tak prostory s obytnou funkcí. Výstavba nového centra byla nabídnuta investorovi. Investor měl v plánu výstavbu pětipatrových obytných domů. Zástupci a obyvatelé obce návrh investora zamítli. V současné době je pozemek bez výstavby.


Sociální klima

V obci jsme nezaznamenali žádné sociální napětí mezi obyvateli. Většina dotazovaných obyvatel má pasivní přístup k výstavbě dalších rodinných domů, obyvatelům by však vadila výstavba vícepodlažních domů v plánovaném centru obce či jiná výstavba architektonicky či urbanisticky nenavazující na současnou podobu zástavby v obci. Nově příchozí obyvatelé se nevyčleňují a zapojují se do chodu obce - ať již účastí na zasedání zastupitelstva či jsou přímo členy vedení obce (zastupitelstva). Starousedlíci navštěvují novou zástavbu minimálně. Stejně tak novousedlíci nenavštěvují starší zástavbu obce. Obě skupiny obyvatel se nestýkají, jejich vztah je spíše pasivní. Přesto se kontaktu většina obyvatel obce nebrání. Kontakty mezi obyvateli probíhají převážně přes děti a psy. Obyvatelé se mohou stýkat na veřejných místech jako jsou dětské hřiště, koupaliště, sportoviště. Mezi společenské akce pořádané v obci patří bály (hasičský a myslivecký), dětské dny, masopustní průvod a čarodějnice. Většina z těchto akcí vzniká zásluhou místních obyvatel či spolků, sama obec se do pořádání společenských akcí téměř nezapojuje. Společenské kontakty si většina obyvatel přináší z předcházejícího místa bydliště nebo z pracoviště (převážně Škoda Auto). V obci existuje sdružení Bradlecký dráček, které organizuje odpolední a dopolední aktivity pro děti a mládež, dále hasičský spolek a sdružení myslivců. Pro nejstarší obyvatele existuje klub důchodců.Autor záznamu:
Mgr. Nina Dvořáková
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, Praha 2
suburbanizace@centrum.cz

[ zpět ]