PUBLIKACE \\\ Odborné

Na tomto místě jsou shromážděny publikace s tematikou suburbanizace. Většina prací je k dispozici v Geografické knihovně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Některé publikace najdete ke stažení přímo na našem webu. Přehled je postupně doplňován anotacemi a recenzemi stěžejních publikací.

 

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 96 s.

Tato publikace je určena především těm, kteří mohou rozhodovat o budoucím rozvoji sídel a krajiny v zázemí českých měst. Zodpovědných aktérů je v současnosti velké množství - od těch, kteří rozhodují o umístění nových staveb, přes pracovníky všech úrovní státní správy a samosprávy, až po výzkumné a pedagogické instituce, které vštěpují zásady správného nakládání s prostředím budoucím odborníkům.

BROŽURA KE STAŽENÍ ZDE

OBSAH A PŘEDMLUVA

1 SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST
- Suburbanizace: co to je a jaké má podoby?
- Prostorový vývoj měst, urbanizace
- Zázemí města
- Urban sprawl
- Satelitní městečko

2 SUBURBANIZACE A PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ
- Ovlivnění živé složky krajiny
- Ovlivnění neživé složky krajiny
- Konzumace krajiny a změna krajinné matrice
- Změny krajinného rázu vlivem suburbanizace

3 SUBURBANIZACE A FYZICKÉ PROSTŘEDÍ
- Kde stavět
- Urbanismus celku a veřejné prostory
- Architektura
- Infrastruktura a občanská vybavenost

4 SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
- Kdo přichází do zázemí velkých měst?
- Sociální infrastruktura a noví obyvatelé
- Sociální prostředí suburbánních lokalit
- Každodenní život v suburbiu

5 SUBURBANIZACE A DOPRAVA
- Vliv suburbanizace na dopravu
- Automobilová doprava
- Veřejná doprava

6 SUBURBANIZACE A STAROSTA
- Územní plánování
- Regulace zástavby
- Problémy spojené s novou výstavbou
- Hlášení k trvalému bydlišti a financování obce

7 SUBURBANIZACE - PROBLÉMY A DOPORUČENÍ
- Praktické rady pro starosty i obyvatele

SLOVNÍČEK POJMŮ

LITERATURA

O PROJEKTU A O AUTORECH

KONTULY, T.; TAMMARU, T. (2006) : Population subgroups responsible for new urbanization and suburbanization in Estonia
European Urban and Regional Studies 13, č. 4, s. 319-336
Kontuly a Tammaru se v článku zabývají kvantitativní analýzou migračních dat mezi cenzy 1989 a 2000 v Estonsku. Využívají teoretického podložení konceptu životního cyklu měst (van den Berg) a diferenciální urbanizace Geyera a Kontulyho, které jsou v teoretické části zběžně rozebrány.
POTOČNÝ, T. (2006): Lidé na okraji. Případová studie satelitního městečka.
IVRIS Working papers. FSS MU. Brno

Názvem Lidé na okraji tituloval Tomáš Potočný případovou studii vybraného suburbia v zázemí Prahy. V samotném článku však využívá pojmu satelitní městečka, který je více rozšířen ve veřejném diskurzu. Autor si klade za cíl zachytit každodenní život obyvatel v suburbiu se zvláštním zřetelem na nově příchozí obyvatele. Pro podložení svého přístupu využívá autor dvou perspektiv.
FISHMAN, R. (1987): Bourgeois Utopias: the Rise and Fall of Suburbia
Basic Books. New York
Fishman popisuje zrod prvních suburbií kolem Londýna v průběhu 18. století. Londýn byl v té době největší světovou metropolí, která dosáhla v roce 1800 jednoho miliónu obyvatel a jako první překonala bariéry středověkého města. Hlavními aktéry suburbánního rozvoje byly příslušníci vyšší střední třídy obchodníků, která dosáhla kritického počtu i finančních zdrojů, aby byla schopna uzpůsobit uspořádání města svým vlastním potřebám.
FRIEDERICI, P. (1999): The Suburban Wild.
The University of Georigia Press. Georgia, 125s.

Friederici popisuje přírodu na předměstí Chicaga a její proměny během jednoho ročního období. V knize popisuje zbytky přírodě blízkých ekosystémů obklopených urbánními plochami. Kniha má spíše povahu esejí, přesto lze v ní nalézt inspiraci a pojmenování celé řady problému, které přináší rostoucí tlak člověka na přírodu.